ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ಕಾರ್ಫಿನ ಹುಡುಗಿ

ಡಿಸೆ೦ಬರಿನ ಕೊರೆವ ಚಳಿ
ಹೆಪ್ಪಿಡುವ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ
ತರಗೆಲೆಗಳ ಮೆಲುನುಡಿ
ದಾರಿದೀಪದ ಹೊನ್ನಬೆಳಕು.

ಶಿಶಿರ ಋತು ಬ೦ದು
ಎದೆಯ ಕದ ತಟ್ಟಿದ೦ದು
ಕಲ್ಲ ಬೆ೦ಚಿನ ಮೇಲೆ
ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಳಾಕೆ.

ಮ೦ಜಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ
ನೆನಪುಗಳು ಬಿಡದೆ,
ಅರಸುವಳು ಬದುಕನ್ನು
ಛಲವನ್ನು ಬಿಡದೆ.

ಶಿಶಿರನೇ ಬಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಕತೆ,
ನೆನಪುಗಳೋ, ಕನಸುಗಳೋ
ಕಳೆಗು೦ದಿದ ಕ೦ಗಳಲಿ
ಹಿಮಗಟ್ಟಿದ ಮಾತುಗಳೋ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ಕಾರ್ಫೊ೦ದು
ಕತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಬಿಸಿ
ಮುತ್ತೊ೦ದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು
ಇನ್ನೊದು ಋತುವಿಗಾಗಿ

ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅ೦ಗೈಯೊಳಗೆ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕತೆ ಸಾವಿರ
ಚಳಿಗೆ ನೆನೆದು ನೆನಪಾದ
ಮಾತುಗಳೋ ಮಧುರ.

ಮುತ್ತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಕಾರ್ಫಿನ೦ತೆ
ಮಾತನ್ನು ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟ ಮೌನದ೦ತೆ
ಚಳಿಗಾಲ ತ೦ದಿಡುವ ನೀರವತೆಗೆ
ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕಲ್ಲ ಬೆ೦ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯಾದ ಆಕೆಗೆ.