ನಿನ್ನೆಯ ಒ೦ದು ತುಣುಕು

ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ನೀನು ಓದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವೊ೦ದು
ಇ೦ದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾಸತೊಡಗಿದ್ದವು.

ಪುಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳು
ಸವರಿದ  ನೆನಪುಗಳಿದ್ದವು.

ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿ
ನಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಗು
ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತಿತ್ತು.

ಒ೦ದು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆದೆಗೆ
ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದ ಶಾಖ
ಅದರಲ್ಲಿ ಆರದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು.

ಹಾಳೆಯೊಂದನ್ನು ಮಡಚಿ ಮಾಡಿದ್ದ
ಕಿವಿ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ
ನೀನು ನನ್ನವಳಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೊಂದು
ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ನಿನ್ನೆ-ಇ೦ದು-ನಾಳೆಗಳ ಹೊರಗೆ
ಉಳಿದ ನಿರರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ.
ಆ ಹಾಳೆಯ ಕಿವಿ ಬಿಡಿಸಿ
ಅದಕ್ಕೊ೦ದು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

IMG_20130917_164949